Splošni pogoji

1. Uvod

Splošni pogoji naročanja svetovanja določajo pogoje sodelovanja naročnika in družbe Argos Consluting d.o.o. (v nadaljevanju: »izvajalec«). V kolikor imata stranki za določeno svetovanje sklenjeno posebno pogodbo in se posamezna določila pogodbe razlikujejo od določil splošnih pogojev, se šteje, da veljajo določila pogodbe.

2. Nastanek pravnega razmerja

Pravno razmerje med izvajalcem in naročnikom nastane z dnem podpisa pogodbe ali podpisanega pooblastila o izvajanju storitev.

3. Cena in plačila

Stranki ceno storitev praviloma dogovorita s pogodbo ali veljavno ponudbo. Ponudba je lahko podana tudi ustno. Brezplačno svetovanje zajema vse informacije posredovane preko telefona ali elektronske pošte. Svetovanje opravljeno na terenu ali v poslovnih prostorih je plačljivo.

Cena storitev pa ne zajema stroškov kilometrin, dnevnic in svetovanja na terenu. Te stroške je izvajalec upravičen zaračunati naročniku v njihovi dejanski višini.

V kolikor se stranki ne dogovorita drugače velja, da je naročnik dolžan poravnati 50 % dogovorjene vrednosti naročila v roku 8 dni po potrditvi naročila, razliko do končne vrednosti pa ob prevzemu izdelanega naročila. Ostale morebiti nastale dodatne stroške poravna naročnik skladno z računom izvajalca v roku 8 dni po prejemu.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec naročniku upravičen zaračunati zakonsko predpisane zamudne obresti.

4. Ostale obveznosti naročnika

Naročnik se zavezuje izvajalcu posredovati vse potrebne podatke in posredovati dokumentacijo in informacije, v kolikor ni dogovorjeno, da posamezne dokumente pridobi izvajalec.

Naročnik izjavlja, da so podatki, ki jih je posredoval izvajalcu ob naročilu resnični, da se nanašajo na trenutno veljavno stanje predmeta naročila ter, da za izdelavo naročila ni nobenih ovir, s katerimi je ali bi moral biti naročnik seznanjen. V kolikor izdelava naročila ni mogoča zaradi razlogov, ki jih je naročnik poznal že pred naročilom, je izvajalec upravičen zaračunati polno ceno dogovornega dela in tudi morebiti nastalo škodo.

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da je za pravilno in pravočasno izvedbo naročila bistveno njegovo sodelovanje. Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu v najkrajšem možnem času posredoval vse podatke in informacije, ki jih bo izvajalec zahteval, ter da mu ne bo zamolčal ali prikril podatkov, ki so ali bi lahko bili pomembni za uspešno izvedbo naročila.

Naročnik soglaša, da bo podatke posredoval na način in v obliki, kot to zahteva izvajalec, vključno z izpolnitvijo potrebnih obrazcev in formularjev, ki mu jih bo posredoval izvajalec.

Naročnik je dolžan izvajalca od samega začetka pogodbenega razmerja sproti in nemudoma obveščati o vseh dejstvih in okoliščinah, ki bi lahko kakorkoli vplivali na potek izvrševanja naročila.

Naročnik soglaša, da izvajalec ni odgovoren za škodo, neposredno ali posredno, ki bi izvirala iz dejstva, da naročnik izvajalcu ni posredoval zahtevanih in/ali drugih za razmerje pomembnih podatkov ali jih ni posredoval pravočasno ali jih je posredoval v nasprotju z določbami te točke splošnih pogojev.

Naročnik jamči za resničnost, točnost in popolnost danih podatkov ter je odgovoren za vso škodo, ki bi izvajalcu ali tretji osebi nastala zaradi zamolčanja oziroma opustitve zavez iz te točke splošnih pogojev.

Naročnik se zavezuje, da bo poravnal na poziv in brez zamude vse opravljene storitve izvajalca skladne s ponudbo ali pogodbo.

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma, najkasneje pa v roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bo naročnik dosegljiv, sicer je izvajalec prost vsakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi neposredovanja točnih podatkov.

5. Dolžnost seznanitve

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje in soglaša:

  1. da ga je izvajalec v celoti in natančno seznanil s predvidenim potekom postopka izvedbe naročila in da mu je potek jasen in razumljiv;
  2. da je imel možnost k predvidenemu poteku postopka izvedbe naročila podati pripombe in postaviti vprašanja in da se je izvajalcu do morebitnih pripomb obrazloženo opredelil ter odgovoril na morebitna vprašanja;
  3. da ga je izvajalec seznanil s tveganji, ki lahko ogrozijo ali zavlečejo predvideni postopek izvedbe naročila oziroma predvideno trajanje le-tega;
  4. da je seznanjen z dejstvom, da je pravilna in pravočasna izvedba naročila poleg izvajalca odvisna tudi od ravnanja naročnika ter od tretjih oseb, katerih sodelovanje je v postopku nujno in med katerimi nekatere (sodišča, organi in organizacije državne uprave) delujejo po posebnih zakonitostih;
  5. da za namene obveščanja izvajalec lahko uporablja navadno pošto, v izjemnih primerih pa tudi elektronsko pošto in da se obvestilo naročniku šteje za dostavljeno, če ga je izvajalec oddal priporočeno na pošto ali če je elektronsko sporočilo odposlal na naročnikov elektronski naslov.

6. Obveščanje

Stranki se o vseh spremembah, zahtevkih za dodatna pojasnila obveščata pisno, po pošti ali preko elektronske pošte.

V kolikor naročnik z izvajalcem ne želi komunicirati preko elektronske pošte in to ni drugače dogovorjeno je dolžan o tem pisno obvestiti izvajalca.

7. Informativno povpraševanje na spletnih straneh

Vsakdo lahko preko spletne strani pošlje vprašanje, na katero bo dobil brezplačen odgovor. Odgovor ima zgolj informativno naravo. Izvajalec si pridržuje pravico, da na nekatera vprašanja ne bo odgovoril.

Vsak uporabnik brezplačne storitve lahko na spletni strani pridobiva zgolj brezplačne storitve informativne narave. Za plačljive storitve stranka prejme predhodno v podpis ponudbo,  pogodbo ali pooblastilo.

8. Varovanje osebnih podatkov

Pregledovanje spletnega mesta www.argos.si je mogoče brez razkritja uporabnikove identitete ali kateregakoli drugega osebnega podatka.

Za vse osebne podatke, ki jih uporabnik vnese na spletni strani velja naslednje:

  1. upravljalec osebnih podatkov je Argos Consulting d.o.o.
  2. vsi osebni podatki, ki jih upravljalec na kakršenkoli način pridobi preko te spletne strani, so namenjeni izključno za izvajanje aktivnosti izvajalca
  3. osebni podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 67-3701/2007, ZVOP-1)
  4. ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) lahko shranijo. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj v statistične namene.

9. Dovoljenje za navedbo med referencami

S sprejemom teh splošnih pogojev naročnik izvajalcu daje nepreklicno in trajno dovoljenje, da osnovne podatke, ki so predmet plačljive ali brezplačne storitve, javno objavi v svojem seznamu referenc, skupaj z navedbo izvedenega naročila in njegovih značilnosti.

Če je naročnik fizična oseba, se dovoljenje iz prejšnjega odstavka šteje za osebno privolitev v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

10. Avtorske pravice

To spletno mesto je izključna last Argos Consulting d.o.o., zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja Argos Consulting d.o.o.

Z izvedbo naročila pa izvajalec na delih, ki nastanejo kot rezultat izvedbe naročila, na naročnika ne prenese materialnih avtorskih pravic. Izvajalec naročniku dovoljuje, da avtorska dela, ki nastanejo kot rezultat izvedbe naročila, uporabi izključno za namene, za katere je bilo dano naročilo.

Razmnoževanje avtorskih del iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le za namen izdelave varnostnih kopij. Za kakršnokoli drugačno uporabo avtorskih del mora naročnik pridobiti predhodno pisno dovoljenje izvajalca.

V primeru kršitve dogovora je izvajalec upravičen zahtevati primerno odškodnino najmanj v vrednosti, ki jo je naročnik plačal za naročeni izdelek.

Prepovedano je vsako nepooblaščeno kopiranje, razmnoževanje, montiranje, prikazovanje, oddaja v najem, izmenjava, posojanje in izposojanje, javno prikazovanje, prenos in/ali imitiranje delov ali celotne vsebine spletne strani, izdelanega naročila ali objavljenih dokumentov. Vsak tak postopek predstavlja kršitev lastniških pravic po delu in se kaznuje po zakonu.

11. Mirno reševanje sporov

Stranki bosta vse morebitne spore reševali mirno in sporazumno, v kolikor to ne bo možno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

12. Piškotki

To spletno mesto ima sistem piškotkov. Zato uporabnike spletne strani obveščamo, da se med obiskom na tem spletnem mestu na njegov računalnik lahko samodejno shranijo piškotki.

V osebni računalnik ali drugo napravo uporabnika se pošlje enega ali več piškotkov (majhne datoteke, ki vsebujejo niz črk), da se lahko na edinstven način prepozna internetni brskalnik uporabnika.

Piškotki beležijo način uporabe spletnega mesta: trajanje prisotnosti na spletnem mestu, odhod s spletnega mesta, obiskane strani. Po zaslugi teh podatkov se ugotovi, kateri elementi  so najpomembnejši in  s tem izboljšujemo spletno mesto. Piškotki se uporabljajo z namenom izboljšanja kakovosti storitev.

Piškotki v nobenem primeru ne vsebujejo poimenskih informacij.

Uporabnik spletne strani lahko onemogoči pošiljanje piškotkov tako, da spremeni izbirne nastavitve spletnega brskalnika.